اولین درخواست انجام پروژه رسید

خوب خوشبختانه در اولین روز کاری سایت درخواست انجام پروژه ای رسید. البته کار بدون پارتی بازی که نمیشه، این درخواست را خودم گذاشتم تا اولین چراغ را روشن کرده باشم.